Anunț!!!

   Instituția Publică  Școala Profesională din  Florești, anunță concurs pentru ocuparea funcției  de conducere ”Director adjunct pentru instruire practică și producere/producție”. 

        La funcţia de director adjunct al instituţiei de învăţământ profesional tehnic poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiții: 

 1.  deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2.  are studii superioare universitare;
 3. are vechime de muncă în activitatea didactică de cel puţin 5 ani și deține grad didactic; 
 4.  la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 65 ani;
 5.  cunoaște limba română;
 6. nu are antecedente penale;
 7. care, în ultimii 5 ani, nu au fost concediați în urma aplicării sancțiunii disciplinare de concediere conform86 alin.(1) lit. g)-r) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 sau nu au fost destituiți dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 8. care nu au interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate sau din hotărârile judecătorești, care au rămas definitive.

      Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învăţământ profesional tehnic, depun personal sau prin reprezentant (la secția de cadre în anticamera  Școlii Profesionale din  Florești), prin poștă sau e-mail, în termen de 20 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs care cuprinde obligatoriu următoarele acte:  

 1.  cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de conducere în instituțiile de învățământ profesional tehnic, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 673/2015 (se indică lista actelor depuse, cu paginile numerotate);
 2.  copia actului de identitate;
 3.  copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;
 4.  copia carnetului de muncă autentificat și alte acte ce confirmă vechimea în activitatea didactică;
 5. Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa 2 la Regulament;
 6. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberate de psihiatru și narcolog) pentru exercitarea funcției;
 7. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 8. Proiectul Planului de dezvoltare a instituției pentru 5 ani în domeniul de activitate;
 9. copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic;
 10. copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice;
 11. participarea la proiecte educaționale, comunitare/corporative, sau a altor proiecte relevante etc. (acte justificative). 

Actele vor fi depuse la Școala Profesională din or.Florești,  în  anticameră,  până la 13 noiembrie 2023 

Telefoane de contact: 0(250) 2-06-57; 2-21-82 

Bibliografia concursului poate fi accesată la adresa electronică: ctice.gov.md

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *